Categorieën

VEDES

Bijlage 1 van boek VI Wetboek economisch recht

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave

van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een

door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed

fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u HET SPOOR in de Parkstraat 90 te 3053 Haasrode via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het  modelformulier voor herroeping dat u kan downloaden op volgende link :   http://www.hetspoor.com/dokumenten/modelformulier_voor_herroeping.pdf

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden

voordat de herroepingstermijn is verstreken.

1. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot

op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten ,

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen

nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst

te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht,

tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval

zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden

gebracht . 


Wij mogen wachten met terugbetaling

tot wij de goederen hebben teruggekregen .

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later

dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te

herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Dhr. Kerselaers Henri

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de

termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen

voor uw rekening alsook aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de terugzending.

U bent  aansprakelijk voor de waardevermindering

van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de

goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en

het werking van de goederen vast te stellen.